K

kartiranje genoma

određivanje položaja genetskih markera – gena ili kratkih sekvenci DNK  u genomu koji će omogućiti istraživačima da pronađu nove gene; genomska karta je jednodimenzionalna ravna crta sa karakteristikama koje se odnose na gene ili DNK sekvence; ona usmjerava istraživače prema genima za koju se sumnja da su uključeni u neki proces od interesa

kompleksna svojstva

svojstva kontrolirana kombinacijom mnogih gena i čimbenika okoliša

kromosom

kompleksni lanac DNK koji sadrži genetske informacije

kriokonzervacija

čuvanje tkiva dubokim smrzavanjem, najčešće u tekućem dušiku na -196 °C

kvalitativno svojstvo

svojstvo čiji su fenotipovi su pod genetskom kontrolom samo jednog ili nekoliko gena s malim ili bez utjecaja okoliša

kvantitativno svojstvo

svojstvo koja ovisi o kumulativnom djelovanju puno gena te okoliša, a koja se razlikuju između jedinki u određenom rasponu kontinuirane raspodjele fenotipova (npr. visina od 151 do 178 cm)