H

haplotip

određena kombinacija alela na istom kromosomu koji se zajedno nasljeđuju

Hardy-Weinberg ravnoteža (HWE)

važi za lokus kada su dva alela jedinke statistički neovisni

heterozigot

prisutnost različitih alela na jednom ili više genskih lokusa homolognih kromosoma

heterozigot je organizam koji ima različite alele za određeno svojstvo

homozigot

organizam koji ima jednake alele na istom genskom lokusu; homozigot je organizam koji ima dva ista alela za neko svojstvo